OR Tambo District Municipality Public Notices

Public NoticesSPECIAL COUNCIL MEETING

5100
Mr B.B. Matomela, the Acting Municipal Manager, as duly instructed by the Speaker of O.R. Tambo District Municipality, (Cllr. N. Capa) hereby gives notice that in terms of Section 19 (b) of the Municipal Systems Act, Act 32 of 2000, that a Special Council Meeting of O.R. Tambo District Municipality will be held on Tuesday, 31 January 2023 at 11h00 in the Council Chamber, Old Government Printer’s Building, Southernwood, Mthatha.
Amongst other issues to be discussed on the agenda, is the tabling of 2020/21 Audited Annual Report and the Audit Report of O.R. Tambo District Municipality as well as its entity Ntinga Development Agency. The meeting will be graced by the presence of the Auditor General.
In terms of section 20(1) of the Municipal Systems Act No. 32 of 2000, members of the public the media, and other interested parties or bodies are invited to attend the meeting.
INTLANGANISO YEBHUNGA YENGINGQI
UMnu B.B. Matomela, uMphathi kaMasipala obambeleyo, njengoko eyalelwe nguSomlomo wengingqi iO.R. Tambo District (Cllr N. Capa) uyazisa, ngokweCandelo 19 (b) loMthetho weeNkqubo zikaMasipala, uMthetho 32 ka 2000, intlanganiso yesithili sase O.R. Tambo izakubanjwa ngoLwesibini, umhla 31 kweyo Mqungu 2022 ngentsimbi yeshumi elinanye kusasa kwindlu yebhunga, kwisakhiwo esidala soshicilelo zincwadi, Southernwood, Mthatha.
O. R. TAMBO DISTRICT MUNICIPALITY
a
SPECIAL COUNCIL MEETING

Phakathi kwezinto ezikuluhlu lweengxoxo kukuthi theca ingxelo yonyaka mali ka 2020/21 kaMasipala I O.R. Tambo kunye ne Ntinga Development Agency. Intlanganiso yogunyaziswa bubukho buka Auditor General.
Ngokwecandelo 20(1) loMthetho wohlobo lokusebenza kooMasipala, uluntu ngokubanzi, iintatheli kwakunye namanye amaqela anomdla ayamenywa ukuba abe yinxalenye yale ntlanganiso,
MR B.B. MATOMELA
ACTING MUNICIPAL MANAGER

Date Posted: 2023-01-27
Number of Views: 494
Click to download

Search